Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince, internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, taraflarca aşağıdaki maddeler üzerinde anlaşmaya varılmıştır.

MADDE 1 – KONU
 
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

MADDE 2- TARAFLAR

2.1. SATICI BİLGİLERİ 

Unvan : Çırağan Sarayı ve İşletmeleri Geliştirme İnşaat ve Turizm A.Ş.
Adres : Çırağan Cad. No 32 Beşiktaş 34349 İstanbul Türkiye
Tel : +90 (212) 326 46 20
E-Mail : eshop.ciraganpalace@kempinski.com
MERSİS Numarası:

2.2. ALICI BİLGİLERİ
 
Alıcının Adı/Soyadı/Unvanı/TC:
Teslim Edilecek Kişi:
Teslimat Adresi :
Telefon :
E-Mail :

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MAL/ÜRÜN BİLGİLERİ 

3.1. Malın / Ürünün temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.2. Sözleşme konusu malın veya ürünün tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir:
Ürün Açıklaması/ Fiyatı (KDV Dahil):
Kargo Tutarı :
Toplam :
Ödeme Şekli :
Teslimat Adresi :
Fatura Adresi :
Sipariş Tarihi :
Teslimat Tarihi :
Teslim Şekli :

3.3.Ürün/Mal için sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

3.4. Fatura Bilgileri:
Ad/Soyad/Unvan :
Adres :
Telefon :
E-Mail :

Fatura sipariş teslimatı sırasında siparişle birlikte teslim edilecektir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
 
4.1. ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu mal/ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile, teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi sonucunda, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel mal/ürünün teslim edileceği adresi, siparişi verilen mal/ürüne ait temel özellikleri, vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Sözleşme konusu mal/ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir mal veya ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgilendirme içinde açıklanan süre içerisinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde mal veya ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

4.3. Sözleşme konusu mal veya ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Ürünlerin teslimatı anında ALICI'nın adresinde bizzat bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, teslim edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğundadır. Bu hallerde ALICI'nın Mal/Ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Mal/Ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

4.4. SATICI, sözleşme konusu malın veya ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olduğunu ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile her türlü ayıptan ari olarak yasal mevzuat gereklerine uygun bir şekilde sağlam, standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.6. SATICI, sipariş konusu mal veya ürünün tedarikinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremez ise, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildireceğini, 14 (ondört) günlük süre içerisinde de mal/ürün bedelini ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Malın veya ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde ALICI, kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla malı veya ürünü -nakliye gideri SATICI’ya ait olmak üzere- 3 (üç) gün içinde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürün bedelinin ödenmemesi, ALICI’nın bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını tahsil için, takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca saklıdır.

4.8. SATICI, mücbir sebepler veya kuryeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu malı veya ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu malın veya ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine iade edilir. İade, ALICI'nın SATICI'ya ürün bedeli ödemesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise ürün tutarı 14 (ondört) gün içinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin sürecin 2 ila 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansımaması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğunu, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. SATICI’nın, ALICI tarafından siteye kayıt formu veya sipariş formunda belirtilen veya kendisi tarafından daha sonra güncellenen adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI; işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

4.10. ALICI, sözleşme konusu malı veya ürünü teslim almadan önce muayene edecek, ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı veya ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. ALICI tarafından teslim alınan mal veya hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal veya ürünün özenle korunması borcu ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılabilecek bir mal veya ürün kullanılmayacak ve faturası ile iade edilecektir.

4.11. ALICI ile sipariş sırasında kullanılan kredi kartının hamilinin aynı kişi olmaması veya malın/ürünün ALICI’ya tesliminden önce siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığının tespit edilmesi halinde, SATICI kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ilişkin ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi ve belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, bu taleplerin 24 (yirmidört) saat içinde karşılanmaması halinde SATICI siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

4.12. ALICI, SATICI’nın internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeni ile uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uyacağını ve bunları ihlal etmeyeceğini baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’ya aittir.

4.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının hizmeti kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde (spam, virüs, truva atı ve benzeri) bulunamaz.

4.15. SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup, herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

4.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden ALICI, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde SATICI’nın, ALICI’ya karşı işbu sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.17. Taraflar, ALICI’nın beyanını içeren SATICI kayıtlarının (telefon görüşmesi, internet kayıtları vb..) taraflar için bağlayıcı delil sayılacağı konusunda mutabık kalmışlardır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI 

ALICI, sözleşme konusu malın/ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (Ondört) gün içinde hiçbir cezai veya hukuki sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, SATICI’ya bildirmek kaydı ile cayma hakkına sahiptir. Ancak kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, mal/ürün kullanılmamış olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır: a) ALICI'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel ürünler dahil), b) kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar, c) kozmetik, mayo, iç giyim ürünleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar, d) teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar, e) ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri; f) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar g) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, g) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar, h) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti, i) ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve j) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-ürün-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve malın/ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen malın/ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi zorunludur. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, varsa malın ALICI’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere, tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. SATICI, tüm geri ödemeleri ALICI’nın satın alma sırasında kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapacaktır.

Fatura aslı gönderilmez veya kurumsal siparişlerde iade faturası kesilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Cayma Hakkı, mal/ürünün bozulmamış ve kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın/ürünün değerinde bir azalma olur ve iade imkansız hale gelirse ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 6 - İPTAL HAKKI

ALICI, herhangi bir sebepten dolayı verdiği siparişi iptal etmek istediğinde, sipariş verildiği gün saat 18.00’e kadar,  www.ciraganpalaceshop.com/ContactUs e-posta adresinden veya +90 (212) 326 46 20 nolu telefon numarasından iptal talebini iletecektir. Siparişler, gerekçe ibraz etme zorunluluğu olmaksızın aynı gün içinde iptal edilebilir. Sipariş iptal edilmek istendiğinde ALICI tarafından, SATICI’ya sipariş tarihi, sipariş numarası veya kullanıcı adı ve mal/ürün ismi gibi bilgilerin iletilmesi gerekir.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. İptal edilen siparişin bedel iadesi hakkında madde 4.8.’de düzenlenen hükümler uygulanır.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

MADDE 7 - GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR

SATICI’ya ait internet sitesindeki bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda kısaca belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir:

7.1. ALICI tarafından internet sitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI'ya aittir.

7.2. ALICI'nın sair suretle verdiği kişisel veri ve ticari elektronik iletişimlerine dair izin-onaylarının yanı sıra; ALICI'nın internet sitesine üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri SATICI, dahil olduğu mevcut ve ileride dahil olacağı iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, iletişim, promosyon, satış, pazarlama ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklayabilir, gerekli görülen hallerde güncelleyebilir, paylaşabilir, aktarabilir, transfer edebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işleyebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. ALICI, kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.

7.3. ALICI SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya aynı kanallardan kanuni usulünce ulaşarak ya da kendisine gönderilen elektronik iletişimlerdeki ret hakkını kullanarak iletişimleri her zaman için durdurabilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına yapılan iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca ALICI talep eder ise, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

7.4. SATICI’ya ait internet sitesi ile ilgili her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI'ya aittir.

7.5. SATICI, yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından internet sitesinden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

7.6. SATICI’ya ait internet sitesinden ulaşılan diğer sitelerde bu sitelerin kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile olumsuz durumlardan SATICI sorumlu tutulamaz.
   
MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME
 
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan şikayet ve itirazlarda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nca şikayet veya itirazın yapıldığı yıl için ilan edilen parasal sınırlar dahilinde, tüketicinin (ALICI) yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
  
MADDE 9- YÜRÜRLÜK
Siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair internet sayfasındaki onayın verilmesi ve ödemenin yapılması durumunda sipariş gerçekleşir ve ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI :
www.ciraganpalaceshop.com
eshop.ciraganpalace@kempinski.com

ALICI:

TARİH:

Alışveriş Sepeti